Lỗi ảnh
Hướng dẫn tra cứu

+ Bạn phải chọn đúng khóa thi
+ Chọn chính xác trường đã học hoặc tất cả
+ Nếu bạn tìm kiếm theo tên bạn phải điền cả dấu (Ví dụ : Đức, Tống Thanh Đạt, Xuân lực).
+ Tiếng Việt không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
+ Tiếng Việt dùng theo mã Unicode.

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Khóa thi : .............

 

Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Học sinh trường
Xếp loại TN
Chi tiết