Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá chất lượng giáo dục năm 2019 và những năm tiếp theo

Total Views : 764
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Số: 471 /SGDĐT-KTKĐCLGD


Link tải

Kính gửi:

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

- Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trực thuộc.

 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) (sau đây gọi tắt là các Thông tư);

Thực hiện Công văn số 4940/BGDĐT-QLCL ngày 26/10/2018 về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019; Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non của Bộ GD&ĐT;

Tiếp theo Công văn số 2900/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 26/11/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019; Công văn số 277/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13/02/2019 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm 2019 và những năm tiếp theo, như sau:

1. Đối với các phòng giáo dục và đào tạo

1.1. Tổng hợp báo cáo và tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2018 theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020; chủ trì tổng kết, báo cáo kết quả công tác KĐCLGD giai đoạn 2016-2018 với UBND cấp huyện, Sở GD&ĐT theo Kế hoạch số 241/KH-SGDĐT ngày 16/02/2016 của Sở GD&ĐT về tăng cường công tác KĐCLGD trường mầm non, trường phổ thông năm 2016 và định hướng đến năm 2020.

1.2. Tham mưu UBND cấp huyện lập kế hoạch KĐCLGD; kế hoạch xây dựng, đầu tư cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2025 (theo lộ trình: 2019-2022; 2022-2025) trên cơ sở tình hình, điều kiện thực tế và kết quả thực hiện các công tác này tại địa phương.

1.3. Những đơn vị chưa triển khai quán triệt nội dung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc, cá nhân thực hiện công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tổ chức và hoàn thành trước ngày 20/3/2019.

1.4. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra và giám sát các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai công tác KĐCLGD, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hoạt động tự đánh giá phải đảm bảo được thực hiện đúng quy trình để đạt hiệu quả và nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá; giám sát, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch cải tiến để không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu quả và tiến độ triển khai công tác tự đánh giá của các đơn vị trực thuộc.

1.5. Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; báo cáo kết quả với UBND cấp huyện, Sở GD&ĐT.

2. Đối với các cơ sở giáo dục

2.1. Công tác lập kế hoạch: Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý, lập kế hoạch xây dựng và phát triển, phấn đấu trong từng giai đoạn để trường đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia.

2.2. Công tác tự đánh giá: Tổ chức tự đánh giá theo quy định tại các Thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ngay từ đầu năm 2019. Hoạt động tự đánh giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình để đạt hiệu quả cao nhất.

Các cơ sở giáo dục chưa được công nhận hoặc công nhận lại đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia theo quy định phải hoàn thành tự đánh giá theo quy định trước khi kết thúc năm học 2018-2019 để tiến hành đăng ký đánh giá ngoài. Phấn đấu đến hết năm 2019, tất cả các cơ sở giáo dục hoàn thành quy trình tự đánh giá theo quy định; báo cáo kết quả tự đánh giá với cấp quản lý trực tiếp.

2.3. Công tác cải tiến chất lượng: Kế hoạch cải tiến chất lượng là các giải pháp, biện pháp (công việc) mà nhà trường cần thực hiện để đổi mới từng bước và toàn diện từng lĩnh vực, từng khâu và từng hoạt động giáo dục. Xây dựng được kế hoạch cải tiến chất lượng chính xác, phù hợp với mục tiêu giáo dục và điều kiện cụ thể của nhà trường là yêu cầu quan trọng của hoạt động KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đòi hỏi các cơ sở giáo dục, nhất là hiệu trưởng, phải đánh giá chính xác thực trạng của nhà trường và xác định đúng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Các cơ sở giáo dục cần chú trọng việc cải tiến chất lượng trong và sau quá trình đánh giá (gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục theo quy chuẩn của Bộ GD&ĐT. Kế hoạch cải tiến chất lượng phải được xây dựng bảo đảm tính tổng thể, phải đặt các công việc cần cải tiến theo yêu cầu của mỗi tiêu chí trong mối quan hệ với tất cả các tiêu chí, thể hiện được sự quyết tâm cải tiến của nhà trường. Căn cứ vào kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài, các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài và chỉ đạo của cơ quan quản lý, nhà trường xác định việc nào cần làm ngay và có thể làm được ngay trong một khoảng thời gian ngắn, không cần đòi hỏi nhiều nhân lực, vật lực, việc nào cần có khoảng thời gian dài hơn (một năm, hai đến ba năm, một chu kỳ hoặc có thể hơn một chu kỳ KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia) đồng thời cần nhiều điều kiện để thực hiện, hoàn thành.

Các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia từ năm 2018 trở về trước, nếu đang còn trong thời hạn được công nhận thì trong và sau tự đánh giá, cần triển khai thực hiện kịp thời kế hoạch cải tiến chất lượng theo yêu cầu của các chỉ báo, tiêu chí chưa đạt (nếu có) tương ứng với các mức đánh giá để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá trường học, làm cơ sở để xác định khả năng duy trì cấp độ/mức độ tương đương đạt được về KĐCLGD/trường chuẩn quốc gia theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Các cơ sở giáo dục có kết quả tự đánh giá không đạt hoặc đạt Mức 1 theo quy định, căn cứ kế hoạch xây dựng và phát triển của đơn vị để xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng cụ thể, khả thi theo từng năm học, đặt quyết tâm trong từng giai đoạn để trường đạt KĐCLGD cấp độ cao hơn, đạt chuẩn quốc gia.

Để duy trì và phát huy kết quả KĐCLGD, kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng, kế hoạch cải tiến chất lượng phải luôn được các cơ sở giáo dục rà soát, điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở kết quả tự đánh giá về sự tiến bộ của đơn vị được triển khai sau mỗi năm học, đặc biệt đối với tất cả các chỉ báo, tiêu chí chưa đạt năm trước. Báo cáo kết quả thực hiện cải tiến chất lượng với cơ quan quản lý trực tiếp để được chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra và giám sát thực hiện.

2.4. Đăng ký đánh giá ngoài: Các cơ sở giáo dục có thể đăng ký đánh giá ngoài theo quy định để đề nghị công nhận đạt KĐCLGD hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đề nghị được công nhận đồng thời đạt KĐCLGD và đạt chuẩn quốc gia (tham khảo Phụ lục 1). Cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia đủ 5 năm, tiếp tục thực hiện đăng ký đánh giá ngoài để được công nhận chu kỳ mới.

Sở GD&ĐT sẽ triển khai kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ nói trên tại các cơ sở giáo dục; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với những đơn vị thực hiện tốt công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời có chế tài đủ mạnh để xử lý những cơ sở giáo dục làm không tốt.

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; gửi báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng KT&KĐCLGD) bằng văn bản và E-mail (phongktkd.sothuathienhue@moet.edu.vn):

- Phòng GD&ĐT: báo cáo tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác KĐCLGD giai đoạn 2016-2018 (tham khảo Phụ lục 2); bảng tổng hợp đăng ký đánh giá ngoài (Phụ lục 3); kế hoạch thực hiện KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2025 của địa phương trước ngày 20/3/2019.

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT: báo cáo kế hoạch tự đánh giá (theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT) và kế hoạch đăng ký đánh giá ngoài (Phụ lục 3) trước ngày 12/3/2019, báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá (Phụ lục 4) thời điểm tháng 5/2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở GD&ĐT (qua Phòng Khảo thí và KĐCLGD, điện thoại: 0234.3846063) để được hướng dẫn thêm./.