Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo

Total Views : 748
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Số: 433 /SGDĐT- KTKĐCLGD

Link tải

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Trong thời gian qua, Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá tốt. Đến nay, toàn tỉnh có 364/585 trường mầm non và trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,2%.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đã được Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện tốt theo Kế hoạch số 241/KH-SGDĐT ngày 16/02/2016 của Sở GD&ĐT về tăng cường công tác KĐCLGD trường mầm non, trường phổ thông năm 2016 và định hướng đến năm 2020. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 498 trường mầm non và trường phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đạt tỷ lệ 85,13% (tỷ lệ toàn quốc là 43,40%).

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;  Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 966/GD-UBND ngày 25/02/2019 về việc tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019; để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới (2019-2025) theo các quy định tại các Thông tư nói trên, Sở GD&ĐT kính đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp, quan tâm chỉ đạo phòng GD&ĐT thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

1. Tổng hợp báo cáo và tham mưu lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2018 theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh; chủ trì tổng kết và báo cáo kết quả với UBND cấp huyện, Sở GD&ĐT công tác KĐCLGD giai đoạn 2016-2018 theo Kế hoạch số 241/KH-SGDĐT ngày 16/02/2016 của Sở GD&ĐT.

2. Tham mưu UBND cấp huyện lập kế hoạch KĐCLGD; kế hoạch xây dựng, đầu tư cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2025 (theo lộ trình: 2019-2022; 2022-2025) trên cơ sở tình hình, điều kiện thực tế và kết quả thực hiện các công tác này tại địa phương.

3. Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các trường trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả công tác tự đánh giá, công tác cải tiến chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy chuẩn của Bộ GD&ĐT ban hành.

4. Gửi báo cáo tổng kết (tham khảo phụ lục) và kế hoạch thực hiện KĐCLGD, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2025 của địa phương  bằng văn bản về Sở GD&ĐT (qua Phòng Khảo thí và KĐCLGD) và qua địa chỉ email: phongktkd.sothuathienhue@moet.edu.vn trước ngày 20/3/2019.

Sở GD&ĐT kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng !