Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019

Total Views : 2,229
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Số/ký hiệu gốc: 680/SGD&ĐT-KT&KĐCL V/v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019


Tải công văn

Để việc thực hiện xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) theo đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX, trường THCS&THPT, trường THCS trực thuộc Sở một số nội dung về công tác tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS đối với hệ giáo dục phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên, năm học 2018-2019 như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Các đơn vị hoàn thành chương trình dạy học, đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy định, phản ảnh đúng năng lực học tập học sinh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nâng điểm, sửa điểm để thay đổi  kết quả xếp loại; các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm túc.

2. Quán triệt Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

3. Rà soát hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp THCS để bảo đảm tính đầy đủ và hợp pháp.

4. Quá trình xét công nhận tốt nghiệp THCS phải được thực hiện chặt chẽ bảo đảm khách quan, công bằng và nghiêm túc.

5. Lưu trữ hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo theo qui định.

6. Thực hiện theo thẩm quyền công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THCS.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp THCS

Để bảo đảm sự chính xác tuyệt đối trong việc xét, công nhận tốt nghiệp THCS, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra kỹ phần lý lịch học sinh với những giấy tờ liên quan như sau:

          - Giấy khai sinh hợp lệ (chú ý đối khớp họ tên, chữ lót, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh giữa giấy khai sinh và học bạ học sinh).

          - Học bạ (chú ý tính đầy đủ, chính xác, tính hợp pháp của học bạ…).

          - Các giấy tờ học vụ liên quan (xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, giấy chứng nhận nghề, giấy chứng nhận để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích...) đúng quy định.

Việc kiểm tra để xác định những sai, đúng trong hồ sơ học sinh phải căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ. Tuỳ theo tính chất, mức độ sai sót (họ tên, chữ lót, ngày tháng năm sinh, nơi sinh...) trên các loại giấy tờ liên quan, nhà trường hướng dẫn học sinh điều chỉnh theo đúng thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức kiểm tra chặt chẽ, phát hiện và thông báo kịp thời đến học sinh có hồ sơ không hợp lệ, thiếu hồ sơ, quy định thời gian cuối cùng để bổ túc hoàn thiện hồ sơ. Chấm dứt hiện tượng bổ túc hồ sơ sau thời gian quy định, gây khó khăn cho công tác xét duyệt tốt nghiệp.

Các đơn vị niêm yết, thông báo cho học sinh chưa tốt nghiệp ở những năm học trước để nộp hồ sơ dự xét trước ngày 10/4/2019 và có kế hoạch hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cho các học sinh này theo đúng quy định của Quy chế.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra đối với các trường thuộc địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra về hồ sơ và quy trình tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; chỉ đạo các trường tổ chức nhập dữ liệu và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu đề nghị xét công nhận tốt nghiệp THCS trước khi tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, công khai kết quả xét tốt nghiệp cho học sinh và phụ huynh học sinh biết.

2. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của tất cả các đơn vị có dạy học cấp THCS (hệ giáo dục phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên) bao gồm: các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT; các trường có nhiều cấp học, trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế, các trường THCS DTNT; các Trung tâm GDNN-GDTX do Phòng GD&ĐT đề nghị UBND huyện/thị xã/thành phố ra quyết định thành lập; việc đề cử các thành viên tham gia hội đồng xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo các quy định của Quy chế.

Các đơn vị trực thuộc Sở chủ động phối hợp với Phòng GD&ĐT lập và đề nghị danh sách thành viên hội đồng xét công nhận tốt nghiệp để tham mưu UBND huyện/thị xã/thành phố ra quyết định.

Các Phòng GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS; các trường có trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ cấp phát văn bằng theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ.

3. Kinh phí cho công tác xét công nhận tốt nghiệp

Thực hiện theo văn bản qui định về tài chính hiện hành.

4. Lịch làm việc và báo cáo kết quả công nhận tốt nghiệp THCS

Căn cứ vào qui trình xét tốt nghiệp hàng năm, các Phòng GD&ĐT xây dựng lịch cụ thể để hướng dẫn các đơn vị có bậc học THCS trên địa bàn thực hiện đúng tiến trình và thời gian qui định.

Ngày 19/5/2019: Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS nhận giấy chứng nhận tạm thời để nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10.

          Ngày 14/6/2019: Các Phòng GD&ĐT nộp về Sở GD&ĐT:

(1). Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS:

+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu 1);

+ Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp của huyện, thị xã, thành phố (mẫu 2);

+ Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu 3).

(2). Báo cáo kết quả việc sử dụng phôi bằng tốt nghiệp THCS năm 2017-2018;

(3). Công văn đề nghị mua phôi bằng tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 và chuyển khoản tiền mua phôi bằng (về tài khoản: Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế. Số tài khoản: 3713.0 Mã quan hệ ngân sách: 1077419, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế).

5. Công tác thanh tra, kiểm tra về xét công nhận tốt nghiệp THCS

Các phòng GD&ĐT tổ chức các đoàn kiểm tra việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp của các đơn vị trên địa bàn.

Phòng Khảo thí và KĐCLGD và Thanh tra Sở tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra việc chỉ đạo và tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ở các Phòng GD&ĐT và các trường THCS.

Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ những hướng dẫn trong Công văn này để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng thời gian quy định./.