Đề kiểm tra học kỳ của các trường

Total Views : 4,606
Zoom In Zoom Out Read Later Print

1. Khối tiểu học (tiếng Pháp năng khiếu). 2. Khối THCS (tiếng Pháp tăng cường, tiếng Pháp NN 1, NN 2). 3. Khối THPT (tiếng Pháp tăng cường, tiếng Pháp NN 1, NN 2).

1. Đề kiểm tra môn tiếng Pháp khối Tiểu học (tiếng Pháp năng khiếu)

Link tải2. Đề kiểm tra môn tiếng Pháp khối THCS (tiếng Pháp tăng cường, NN1, NN2)

Link tải


3. Đề kiểm tra môn tiếng Pháp khối THPT (tiếng Pháp tăng cường, NN1, NN2)

Link tải